Page 4 - שבילים גיליון 21
P. 4
גיליון 21 יוצא לאור על-ידי בית הסופר מודיעין והסביבה )ע"ר 580482412(
מועצת המערכת: דר' צדוק עלון, פרופ' אביבית לוי, דר' יאיר קורן מימון, פרופ' הלל ברזל, רוני סומק, דר' ליליאן דבי גורי, פרופ' עמרי וונדל, פרופ' רוני אלוני.
הפקה, ניקוד ועריכה כללית: ד"ר רחלי אברהם-איתן עורכים אורחים: חוה פנחס-כהן, גבי יאיר עיצוב גרפי: נעמי שפירא על הכריכה הקדמית: ענבל הופמן, "יורד במעלית", פרט, 2015 על הכריכה האחורית: חיים פניכל, "אימת הריק", סטודיו של האמן, 2008 הדפסה וכריכה: אופסט שלמה נתן
חטיבת הראל 14/87, מודיעין 7171890 אתר אינטרנט: http://bethasofermodiin.org.il
פרסום יצירות חדשות
נא לשלוח לכתובת מייל: shvilim@bethasofermodiin.com שירים יש לנקד. יצירות שפורסמו בבמה כלשהי, בדפוס או ברשת לא תתקבלנה.
© 2019 כל הזכויות שמורות ל"שבילים" בתמיכת משרד התרבות והספורט
   2   3   4   5   6